جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
396خدمات درماني70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 500ml1393/12/2927500
396خدمات درماني70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 500ml1393/07/1225000
396خدمات درماني70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 500ml1392/03/2021000
396خدمات درماني70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 500ml1391/08/0618000
396خدمات درماني70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 500ml1391/03/3012000
396خدمات درماني70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 500ml1390/04/299700