يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
904خدمات درماني70اينفوزيون - نيموديپين - 0.2mg/ml 50ml1392/02/25415858
904خدمات درماني70اينفوزيون - نيموديپين - 0.2mg/ml 50ml1391/09/25372550
904خدمات درماني70اينفوزيون - نيموديپين - 0.2mg/ml 50ml1390/04/11326000