يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
904خدمات درماني70اينفوزيون - نيموديپين - 0.2mg/ml 50ml1392/02/25415858
904خدمات درماني70اينفوزيون - نيموديپين - 0.2mg/ml 50ml1391/09/25372550
904خدمات درماني70اينفوزيون - نيموديپين - 0.2mg/ml 50ml1390/04/11326000