دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
843خدمات درماني70اينفوزيون - مترونيدازول - 5mg/ml 100ML1392/03/2038000
843خدمات درماني70اينفوزيون - مترونيدازول - 5mg/ml 100ML1391/10/0228000
843خدمات درماني70اينفوزيون - مترونيدازول - 5mg/ml 100ML1390/04/2020000