يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2090خدمات درماني75اينفوزيون - ايرينوتيکان - 100mg 5ML1393/08/070
2090خدمات درماني72اينفوزيون - ايرينوتيکان - 100mg 5ML1393/08/070
2090خدمات درماني73اينفوزيون - ايرينوتيکان - 100mg 5ML1393/08/070
2090خدمات درماني73اينفوزيون - ايرينوتيکان - 100mg 5ML1393/08/070
2090خدمات درماني73اينفوزيون - ايرينوتيکان - 100mg 5ML1393/06/241910000
2090خدمات درماني73اينفوزيون - ايرينوتيکان - 100mg 5ML1393/06/241968500
2090خدمات درماني72اينفوزيون - ايرينوتيکان - 100mg 5ML1393/06/242155000
2090خدمات درماني75اينفوزيون - ايرينوتيکان - 100mg 5ML1393/05/261706500
2090خدمات درماني90اينفوزيون - ايرينوتيکان - 100mg 5ML1392/07/011219595
2090خدمات درماني90اينفوزيون - ايرينوتيکان - 100mg 5ML1391/02/121150000
2090خدمات درماني90اينفوزيون - ايرينوتيکان - 100mg 5ML1390/05/251135000
2090خدمات درماني90اينفوزيون - ايرينوتيکان - 100mg 5ML1390/05/101060000
2090خدمات درماني90اينفوزيون - ايرينوتيکان - 100mg 5ML1390/02/07900000