چهارشنبه 6 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2089خدمات درماني65اينفوزيون - ايرينوتيکان - 40mg 2ML1393/08/070
2089خدمات درماني64اينفوزيون - ايرينوتيکان - 40mg 2ML1393/05/263200000
2089خدمات درماني90اينفوزيون - ايرينوتيکان - 40mg 2ML1392/07/01723000
2089خدمات درماني90اينفوزيون - ايرينوتيکان - 40mg 2ML1391/02/12560000
2089خدمات درماني90اينفوزيون - ايرينوتيکان - 40mg 2ML1390/09/22723000