جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8870خدمات درماني90اينفوزيون - گرانيسترون - 1mg/ml 3ML1393/11/0149000
8870خدمات درماني90اينفوزيون - گرانيسترون - 1mg/ml 3ML1392/03/2049000
8870خدمات درماني90اينفوزيون - گرانيسترون - 1mg/ml 3ML1391/10/0235000