جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2135خدمات درماني90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/08/072000000
2135خدمات درماني87اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/08/070
2135خدمات درماني89اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/08/070
2135خدمات درماني88اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/08/070
2135خدمات درماني88اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/08/070
2135خدمات درماني90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/08/070
2135خدمات درماني88اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/08/070
2135خدمات درماني85اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/08/070
2135خدمات درماني87اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/08/070
2135خدمات درماني85اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/06/242947000
2135خدمات درماني87اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/03/311700000
2135خدمات درماني87اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/03/311700000
2135خدمات درماني90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/03/111110000
2135خدمات درماني87اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/05/262750000
2135خدمات درماني88اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/05/262400000
2135خدمات درماني90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/05/261850000
2135خدمات درماني88اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/05/262400000
2135خدمات درماني88اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/05/262400000
2135خدمات درماني89اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/05/262000000
2135خدمات درماني90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/05/261850000
2135خدمات درماني87اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/03/111700000
2135خدمات درماني87اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/03/311700000
2135خدمات درماني87اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/03/311700000
2135خدمات درماني87اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/03/311700000
2135خدمات درماني84اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/03/312540000
2135خدمات درماني90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1392/11/151850000
2135خدمات درماني90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1392/11/152600000
2135خدمات درماني90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1392/07/012540000
2135خدمات درماني90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1391/12/261940000
2135خدمات درماني90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1391/03/291530000
2135خدمات درماني90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1390/05/081400000
2135خدمات درماني90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1390/04/111820000
2135خدمات درماني90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1389/05/271320000
2135خدمات درماني90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1388/09/251690000