يکشنبه 14 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2136خدمات درماني90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/08/070
2136خدمات درماني90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/08/07440000
2136خدمات درماني86اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/10/200
2136خدمات درماني84اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/08/070
2136خدمات درماني89اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/08/070
2136خدمات درماني86اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/08/070
2136خدمات درماني87اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/08/070
2136خدمات درماني90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/08/070
2136خدمات درماني90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/08/070
2136خدمات درماني87اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/08/070
2136خدمات درماني85اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/08/070
2136خدمات درماني86اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/08/070
2136خدمات درماني84اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/08/070
2136خدمات درماني87اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/08/070
2136خدمات درماني90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/08/06440000
2136خدمات درماني86اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/03/11400000
2136خدمات درماني86اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/03/11400000
2136خدمات درماني90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/03/11223000
2136خدمات درماني86اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/03/11400000
2136خدمات درماني84اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/05/26878000
2136خدمات درماني86اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/05/26658000
2136خدمات درماني85اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/05/26754500
2136خدمات درماني87اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/05/26550000
2136خدمات درماني87اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/05/26550000
2136خدمات درماني90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/05/26400000
2136خدمات درماني90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/05/26385000
2136خدمات درماني87اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/05/26550000
2136خدمات درماني89اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/05/26400000
2136خدمات درماني90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/05/26385000
2136خدمات درماني86اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/03/31400000
2136خدمات درماني86اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/03/11400000
2136خدمات درماني86اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/03/31400000
2136خدمات درماني84اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/03/11577000
2136خدمات درماني90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1392/07/01577000
2136خدمات درماني90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1391/12/26446600
2136خدمات درماني90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1391/03/23324000
2136خدمات درماني90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1390/05/25415000
2136خدمات درماني90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1390/05/08370000
2136خدمات درماني90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1390/04/11395000
2136خدمات درماني90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1389/07/04343000