شنبه 1 آبان 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
566خدمات درماني70اينفوزيون - فوروزمايد - 10mg/ml 25ML1390/09/2255000
566خدمات درماني70اينفوزيون - فوروزمايد - 10mg/ml 25ML1390/07/1022000