چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
566خدمات درماني70اينفوزيون - فوروزمايد - 10mg/ml 25ML1390/09/2255000
566خدمات درماني70اينفوزيون - فوروزمايد - 10mg/ml 25ML1390/07/1022000