يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
542خدمات درماني87اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1393/08/070
542خدمات درماني87اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1393/08/070
542خدمات درماني90اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1393/08/070
542خدمات درماني87اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1393/08/070
542خدمات درماني87اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1393/03/313516000
542خدمات درماني87اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1393/03/313516000
542خدمات درماني87اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1393/03/313516000
542خدمات درماني90اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1393/03/272597000
542خدمات درماني90اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1393/03/273516000
542خدمات درماني90اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1392/07/012597600
542خدمات درماني90اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1391/03/241900000
542خدمات درماني90اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1390/12/082280000
542خدمات درماني90اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1390/08/011965000