شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
466خدمات درماني70اينفوزيون - دوبوتامين - 12.5mg/ml 20ML1393/11/28191000
466خدمات درماني70اينفوزيون - دوبوتامين - 12.5mg/ml 20ML1393/05/20166500
466خدمات درماني70اينفوزيون - دوبوتامين - 12.5mg/ml 20ML1392/11/02166500
466خدمات درماني70اينفوزيون - دوبوتامين - 12.5mg/ml 20ML1392/05/25119000
466خدمات درماني70اينفوزيون - دوبوتامين - 12.5mg/ml 20ML1391/12/2658000
466خدمات درماني70اينفوزيون - دوبوتامين - 12.5mg/ml 20ML1391/07/2955000
466خدمات درماني70اينفوزيون - دوبوتامين - 12.5mg/ml 20ML1390/12/2455000
466خدمات درماني70اينفوزيون - دوبوتامين - 12.5mg/ml 20ML1390/11/2449000