يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2377خدمات درماني90اينفوزيون - کلادريبين - 2mg/ml 5ML1393/08/0713000000
2377خدمات درماني90اينفوزيون - کلادريبين - 2mg/ml 5ML1392/06/2611915500
2377خدمات درماني90اينفوزيون - کلادريبين - 2mg/ml 5ML1391/06/315200000
2377خدمات درماني90اينفوزيون - کلادريبين - 2mg/ml 5ML1391/02/125200000