چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
301خدمات درماني90اينفوزيون - سيس پلاتين - 0.5mg/ml 20ML1393/08/0790000
301خدمات درماني90اينفوزيون - سيس پلاتين - 0.5mg/ml 20ML1393/06/24100000
301خدمات درماني90اينفوزيون - سيس پلاتين - 0.5mg/ml 20ML1392/06/0289000
301خدمات درماني90اينفوزيون - سيس پلاتين - 0.5mg/ml 20ML1391/03/1645000