يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
302خدمات درماني90اينفوزيون - سيس پلاتين - 0.5mg/ml 100ML1393/09/12450000
302خدمات درماني90اينفوزيون - سيس پلاتين - 0.5mg/ml 100ML1392/05/15182000