جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
294خدمات درماني90اينفوزيون - سيپروفلوکساسين - 2mg/ml 100ML1392/05/13190000
294خدمات درماني90اينفوزيون - سيپروفلوکساسين - 2mg/ml 100ML1391/10/02150000
294خدمات درماني90اينفوزيون - سيپروفلوکساسين - 2mg/ml 100ML1390/05/18126000