جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6685خدمات درماني90اينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 5ML1394/03/01412800
6685خدمات درماني90اينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 5ML1393/03/11412800
6685خدمات درماني64اينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 5ML1393/08/07870000
6685خدمات درماني75اينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 5ML1393/08/06870000
6685خدمات درماني75اينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 5ML1393/03/11830000
6685خدمات درماني90اينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 5ML1392/11/30830000
6685خدمات درماني90اينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 5ML1392/11/28850000
6685خدمات درماني90اينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 5ML1392/04/05412800
6685خدمات درماني90اينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 5ML1390/09/22250000