يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1452خدمات درماني90اينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 1ML1393/08/06185000
1452خدمات درماني90اينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 1ML1393/08/050
1452خدمات درماني90اينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 1ML1393/08/06185000
1452خدمات درماني90اينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 1ML1393/03/11174000
1452خدمات درماني90اينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 1ML1392/05/05174000
1452خدمات درماني90اينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 1ML1391/03/0673500
1452خدمات درماني90اينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 1ML1390/10/1973500