شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2094خدمات درماني70شياف مقعدي - پيروکسيکام - 20mg1392/03/203000
2094خدمات درماني70شياف مقعدي - پيروکسيکام - 20mg1391/03/231350
2094خدمات درماني70شياف مقعدي - پيروکسيکام - 20mg1390/08/081210