چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
11655خدمات درماني90شياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 1000mg1393/08/070
11655خدمات درماني90شياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 1000mg1393/03/1173000
11655خدمات درماني90شياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 1000mg1392/04/3073000
11655خدمات درماني90شياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 1000mg1391/07/2940000
11655خدمات درماني90شياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 1000mg1390/11/1240000
11655خدمات درماني90شياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 1000mg1389/12/0433500