دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2246خدمات درماني69شياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/08/070
2246خدمات درماني71شياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/08/070
2246خدمات درماني90شياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/08/070
2246خدمات درماني69شياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/08/0623500
2246خدمات درماني69شياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/06/2426000
2246خدمات درماني71شياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/03/1122000
2246خدمات درماني90شياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/03/118200
2246خدمات درماني70شياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/03/1123500
2246خدمات درماني90شياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1392/04/1123500
2246خدمات درماني90شياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1390/12/0812000