شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
668خدمات درماني70شياف مقعدي - ايندومتاسين - 100mg1392/03/203500
668خدمات درماني70شياف مقعدي - ايندومتاسين - 100mg1391/12/202200
668خدمات درماني70شياف مقعدي - ايندومتاسين - 100mg1390/08/081210