سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
670خدمات درماني70شياف مقعدي - ايندومتاسين - 50mg1392/03/203200
670خدمات درماني70شياف مقعدي - ايندومتاسين - 50mg1391/12/202000
670خدمات درماني70شياف مقعدي - ايندومتاسين - 50mg1390/08/081100