جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
670خدمات درماني70شياف مقعدي - ايندومتاسين - 50mg1392/03/203200
670خدمات درماني70شياف مقعدي - ايندومتاسين - 50mg1391/12/202000
670خدمات درماني70شياف مقعدي - ايندومتاسين - 50mg1390/08/081100