جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2055خدمات درماني70شياف مقعدي - گليسرين ( گليسيرين ) - 2gr1392/03/202000
2055خدمات درماني70شياف مقعدي - گليسرين ( گليسيرين ) - 2gr1392/02/091500
2055خدمات درماني70شياف مقعدي - گليسرين ( گليسيرين ) - 2gr1391/03/02990