پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2054خدمات درماني70شياف مقعدي - گليسرين ( گليسيرين ) - 1gr1392/03/201800
2054خدمات درماني70شياف مقعدي - گليسرين ( گليسيرين ) - 1gr1392/02/091300
2054خدمات درماني70شياف مقعدي - گليسرين ( گليسيرين ) - 1gr1391/03/02880