جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
427خدمات درماني70شياف مقعدي - ديکلوفناک سديم - 100mg1392/03/203300
427خدمات درماني70شياف مقعدي - ديکلوفناک سديم - 100mg1390/08/081320