شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
428خدمات درماني70شياف مقعدي - ديکلوفناک سديم - 50mg1392/03/203000
428خدمات درماني70شياف مقعدي - ديکلوفناک سديم - 50mg1391/12/202000
428خدمات درماني70شياف مقعدي - ديکلوفناک سديم - 50mg1390/08/081100