جمعه 1 بهمن 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
428خدمات درماني70شياف مقعدي - ديکلوفناک سديم - 50mg1392/03/203000
428خدمات درماني70شياف مقعدي - ديکلوفناک سديم - 50mg1391/12/202000
428خدمات درماني70شياف مقعدي - ديکلوفناک سديم - 50mg1390/08/081100