چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
166خدمات درماني70شياف مقعدي - بيزاکوديل - 10mg1392/03/203300
166خدمات درماني70شياف مقعدي - بيزاکوديل - 10mg1391/12/202200
166خدمات درماني70شياف مقعدي - بيزاکوديل - 10mg1391/07/191700
166خدمات درماني70شياف مقعدي - بيزاکوديل - 10mg1390/08/081320