جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
166خدمات درماني70شياف مقعدي - بيزاکوديل - 10mg1392/03/203300
166خدمات درماني70شياف مقعدي - بيزاکوديل - 10mg1391/12/202200
166خدمات درماني70شياف مقعدي - بيزاکوديل - 10mg1391/07/191700
166خدمات درماني70شياف مقعدي - بيزاکوديل - 10mg1390/08/081320