دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
168خدمات درماني70شياف مقعدي - بيزاکوديل - 5mg1392/03/203000
168خدمات درماني70شياف مقعدي - بيزاکوديل - 5mg1391/12/202000
168خدمات درماني70شياف مقعدي - بيزاکوديل - 5mg1391/07/191500
168خدمات درماني70شياف مقعدي - بيزاکوديل - 5mg1390/08/081100