دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
97خدمات درماني70شياف مقعدي - آنتي هموروئيد - -1392/09/044750
97خدمات درماني70شياف مقعدي - آنتي هموروئيد - -1392/03/204000
97خدمات درماني70شياف مقعدي - آنتي هموروئيد - -1391/12/202500
97خدمات درماني70شياف مقعدي - آنتي هموروئيد - -1391/09/251700
97خدمات درماني70شياف مقعدي - آنتي هموروئيد - -1391/03/061200
97خدمات درماني70شياف مقعدي - آنتي هموروئيد - -1390/08/08770