دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8خدمات درماني70شياف مقعدي - استامينوفن - 325mg1393/08/032800
8خدمات درماني70شياف مقعدي - استامينوفن - 325mg1392/03/202400
8خدمات درماني70شياف مقعدي - استامينوفن - 325mg1391/12/201500
8خدمات درماني70شياف مقعدي - استامينوفن - 325mg1391/03/061000
8خدمات درماني70شياف مقعدي - استامينوفن - 325mg1390/08/08880