سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6خدمات درماني70شياف مقعدي - استامينوفن - 125mg1393/08/032500
6خدمات درماني70شياف مقعدي - استامينوفن - 125mg1392/03/202250
6خدمات درماني70شياف مقعدي - استامينوفن - 125mg1391/12/201400
6خدمات درماني70شياف مقعدي - استامينوفن - 125mg1391/07/191000
6خدمات درماني70شياف مقعدي - استامينوفن - 125mg1390/08/08825