يکشنبه 21 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
14396خدمات درمانيشربت - فيگ پلاس - -1391/07/1530000
14396خدمات درمانيشربت - فيگ پلاس - -1391/07/1020000