دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
612خدمات درماني70شربت - گريپ ميکسچر - -1393/07/1235000
612خدمات درماني70شربت - گريپ ميکسچر - -1392/05/2722000
612خدمات درماني70شربت - گريپ ميکسچر - -1391/07/1515000
612خدمات درماني70شربت - گريپ ميکسچر - -1391/07/1012000