يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
3538خدمات درماني70شربت - سناگراف - 60mg1393/09/2445000
3538خدمات درماني70شربت - سناگراف - 60mg1393/09/2445000
3538خدمات درماني70شربت - سناگراف - 60mg1392/10/0942000
3538خدمات درماني70شربت - سناگراف - 60mg1391/07/1025000