سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
3538خدمات درماني70شربت - سناگراف - 60mg1393/09/2445000
3538خدمات درماني70شربت - سناگراف - 60mg1393/09/2445000
3538خدمات درماني70شربت - سناگراف - 60mg1392/10/0942000
3538خدمات درماني70شربت - سناگراف - 60mg1391/07/1025000