يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1839خدمات درماني70شربت - سناگل - 60mg1392/10/0939000
1839خدمات درماني70شربت - سناگل - 60mg1392/08/2731000
1839خدمات درماني70شربت - سناگل - 60mg1391/07/1026000