دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
14392خدمات درمانيشربت - ويولا ادوراتا - -1392/10/0955000
14392خدمات درمانيشربت - ويولا ادوراتا - -1392/08/2745500
14392خدمات درمانيشربت - ويولا ادوراتا - -1391/07/1036000