سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8601خدمات درماني70شربت - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 300mg/5ml 250ML1392/05/28416500
8601خدمات درماني70شربت - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 300mg/5ml 250ML1391/12/26237000
8601خدمات درماني70شربت - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 300mg/5ml 250ML1391/09/22220000
8601خدمات درماني70شربت - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 300mg/5ml 250ML1390/12/14123000
8601خدمات درماني70شربت - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 300mg/5ml 250ML1390/12/02220000