يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7669خدمات درماني70شربت - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg/5ml 120 ML1393/10/2140000
7669خدمات درماني70شربت - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg/5ml 120 ML1392/08/2735000
7669خدمات درماني70شربت - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg/5ml 120 ML1392/03/2028500
7669خدمات درماني70شربت - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg/5ml 120 ML1391/09/2522000