چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1211خدمات درماني70شربت - تئوفيلين جي - 120ml1393/07/1220000
1211خدمات درماني70شربت - تئوفيلين جي - 120ml1392/08/2717000
1211خدمات درماني70شربت - تئوفيلين جي - 120ml1392/06/0213000
1211خدمات درماني70شربت - تئوفيلين جي - 120ml1391/06/2810000
1211خدمات درماني70شربت - تئوفيلين جي - 120ml1390/05/118000