سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1211خدمات درماني70شربت - تئوفيلين جي - 120ml1393/07/1220000
1211خدمات درماني70شربت - تئوفيلين جي - 120ml1392/08/2717000
1211خدمات درماني70شربت - تئوفيلين جي - 120ml1392/06/0213000
1211خدمات درماني70شربت - تئوفيلين جي - 120ml1391/06/2810000
1211خدمات درماني70شربت - تئوفيلين جي - 120ml1390/05/118000