پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1112خدمات درماني70شربت - سالبوتامول - 2mg/5ml (As sulfate) 100ML1393/12/2615000
1112خدمات درماني70شربت - سالبوتامول - 2mg/5ml (As sulfate) 100ML1392/03/2012500
1112خدمات درماني70شربت - سالبوتامول - 2mg/5ml (As sulfate) 100ML1391/09/259500
1112خدمات درماني70شربت - سالبوتامول - 2mg/5ml (As sulfate) 100ML1391/05/217800
1112خدمات درماني70شربت - سالبوتامول - 2mg/5ml (As sulfate) 100ML1390/11/196600