سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
10188خدمات درماني70شربت - رانيتيدين - 75mg/5ml 240ML1393/06/1635000
10188خدمات درماني70شربت - رانيتيدين - 75mg/5ml 240ML1392/03/2028000