چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
12021خدمات درمانيشربت - رانيتيدين - 75mg/5ml 150ML1391/08/1622000
12021خدمات درمانيشربت - رانيتيدين - 75mg/5ml 150ML1387/12/1416000