يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1012خدمات درماني70شربت - پيپرازين سيترات - 583.5 mg/5ml1393/07/0220000
1012خدمات درماني70شربت - پيپرازين سيترات - 583.5 mg/5ml1392/03/2012000
1012خدمات درماني70شربت - پيپرازين سيترات - 583.5 mg/5ml1391/09/258000
1012خدمات درماني70شربت - پيپرازين سيترات - 583.5 mg/5ml1387/09/093300